Obchodní podmínky

Dále najdete všeobecné obchodní podmínky v těchto dvou variantách: 

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, mentorink, koučink a cvičení
 

Dále najdete všeobecné obchodní podmínky v těchto dvou variantách: 

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr. Vlasta Lisková, sídlo: Dolákova16, 181 00 Praha 8, IČ 112 09 267 při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech a školeních (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných Mgr. Vlasta Lisková.

2. Objednávka
Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímám prostřednictvím on-line přihlášek či e-mailu. Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení zálohy obdrží zákazník e-mailem. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady zálohy. 

3. Náhradníci
V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník emailem. Pokud zjistíme, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo mu bude nabídnuto.

4. Cena
Ceny akcí jsou smluvní, pokud není uvedeno jinak. Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů  a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor a v případě školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

5. Úhrada
Registrační poplatek je splatný do 5 dnů po zaslání potvrzení registrace na akci. Pokud nebude registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se se zákazníkem dohodnu jinak.

Úhradu může zákazník provést bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Vlasta Lisková. č. 2800225063 / 2010 Fio banka. Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonni čislo.

6. Storno
Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení registrace.  Storno poplatky účtuji takto:

  • Při stornování objednávky  7 a více pracovních dnů před datem konání akce vracím celý registrační poplatek
  • Při stornování objednávky 3 až 6 pracovních dnů před datem konání akce účtuji smluvní storno poplatek ve výši zálohy nebo 60% celkové částky. 
  • Storno objednávky již není možné provést poslední 2 pracovní dny předcházející datu konání akce ani později.

Zákazník má vždy právo vyslat za sebe na akci vhodného náhradníka.

7. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

8. Zrušení akce
Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídnu mu jiný termín nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku.

9. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Vlasty Liskové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 1. 1. 2018

Mgr. Vlasta Lisková

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, mentorink, koučink a cvičení

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr. Vlasta Lisková, sídlo: Dolákova16, 181 00 Praha 8, IČ 112 09 267 při individuálních konzultacích, mentorinku, koučinku a cvičeních (dále souhrnně jako "individuálních sezeních") mezi zákazníkem a Mgr. Vlastou Liskovou.

2. Cena
Za svou práci si stanovuji odměnu dle toho, kdo je plátcem sezení, zda jednotlivec či firmaa také podle rozsahu a charakteru práce – soukromá oblast či pracovní. Nejsem plátce DPH. Rozsah spolupráce je vždy individuální a záleží na konkrétním přání klienta a jeho situaci. Můžeme se potkat dvakrát, třikrát nebo spolupracovat několik měsíců. Pro transformační koučování s NLP je vhodné absolvovat 8 – 12 sezení.

3. Úhrada
Úhradu sjednané ceny může zákazník provést bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Vlasta Lisková. č. 2800225063 / 2010 Fio banka. Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonni čislo.

4. Termíny a storno
Termín individuálního sezení je nutné dohodnout předem. Po potvrzení termínu je termín považován za závazný. V případě nutnosti změny termínu mě informuje zákazník nejpozději 24 hodin před začátkem konzultace telefonicky nebo emailem. Později již není bohužel možné individuální sezení přeložit ani zrušit a účtuji storno poplatek ve výši 100% ceny.

5. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání individuálního sezení z organizačních a provozních důvodů. Přihlášený zákazník bude v takovém případě neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, nabídnu jiný termín nebo pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

6. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání individuálního sezení, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Vlasty Liskové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 1. 1. 2018

Mgr. Vlasta Lisková